Outsourcing výstavby a prevádzky sietí

ARANEA SLOVAKIA s.r.o je pripravena ponúknuť svoje kapacity a služby predovšetkým kľúčovým tuzemským telekomunikačným operátorom, významným developerským a stavebným spoločnostiam a poskytovateľom energií.

Silné personálne, technické a technologické vybavenie v kombinácii s odbornými a praktickými skúsenosťami v oblasti výstavby a servisu v telekomunikačných sieťach dáva potenciálnym zákazníkom príležitosť, aby využili tieto kapacity a know-how formou outsourcingu.

Služby outsourcingu prevádzky a výstavby sietí poskytujeme v rámci uskupení ARANEA GROUP už od roka 2001.

Viac než stovka našich technikov je pripravená realizovať požiadavky v oblasti výstavby a údržby vonkajšej káblovej siete.

Na kvalitné a rýchle vyriešenie požiadavky investora, či už ide o zriadenie novej služby pre koncového zákazníka, alebo práce na odstránení chyby či poruchy, využívame systém riadenia zákazky, ktorý umožňuje za dohľadu dispečera veľmi efektívne riadenie zdrojov.

Priebeh každej zákazky je detailne zdokumentovaný. Investorovi odovzdávame doklady o celom priebehu zákazky vrátane meracích protokolov a dokumentácie o vykonanom vytýčení sietí.