Projektová a inžinierska činnosť

Investorom dokážeme ušetriť čas a náklady v priebehu prípravy investičných zámerov. Zaistíme komplexnú projektovú a inžiniersku činnosť, pri obstarávaní formalít, v komunikácii s dotknutými subjektmi.

Vykonáme spracovanie dokumentácie:

 • projektového zámeru,
 • štúdiu vykonateľnosti,
 • audit sietí a služieb elektronických komunikácií,
 • dokumentáciu pre územné a stavebné konanie,
 • zadávacie dokumentácie a rozpočtové práce pre výberové konanie a realizáciu stavby,
 • projektovú dokumentáciu pre vykonanie stavby,
 • projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia.

Zaistíme:

 • geodetické práce (premeranie, vytýčenie, zameranie, geometrické plány),
 • územné rozhodnutie, stavebné konanie (územný súhlas, územné rozhodnutie, ohlásenie, stavebné povolenie),
 • vyjadrenie majiteľov pozemkov, správcov inž. sietí, dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií,
 • uzavretie zmlúv o zmluvách budúcich o služobnosti inžinierskych sietí (zriadenie vecného bremena),
 • uzavretie zmlúv o služobnosti inžinierskych sietí,
 • vklady do katastra nehnuteľností,
 • spracovanie dopravno-inžinierskych opatrení,
 • spracovanie a realizácia dopravno-inžinierskych rozhodnutí,
 • zmluvy o zvláštnom užívaní komunikácií,
 • výkopové povolenia,
 • vybavenie zmlúv o vyvolanej prekládke sietí elektronických komunikácií,
 • spracovanie povodňových plánov,
 • spracovanie projektových dokumentácií v ochranných pásmach dráhy, lesa a pod.