Výstavba sietí

ARANEA SLOVAKIA navrhuje riešenia a realizuje komplexné dodávky v oblasti výstavby optických a metalických sietí v ľubovoľnom rozsahu na celom území Slovenskej republiky, pre investorov, či už ide o súkromné subjekty, alebo mestá, či obce.

Komplexné služby v rámci realizácie zahŕňajú návrh riešenia, vypracovanie projektu, získanie územného rozhodnutia, prerokovanie podmienok zvláštneho užívania dotknutých pozemkov, vykonanie zemných prác a montáž sietí elektronických komunikácií a sietí nízkeho napätia. Samozrejmosťou je vykonanie konečných terénnych úprav dotknutých pozemkov, vrátane obnovy asfaltových, betónových a dláždených povrchov.

Neoddeliteľnou súčasťou realizácie je taktiež geodetické zameranie realizovaných zákaziek, spracovanie geometrických plánov, vypracovanie zmlúv o zriadení služobnosti inžinierskych sietí (vecnom bremeni) a zaistenie ich návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

Ku každej zákazke je vypracovaná kompletná dokumentácia, ktorá zahŕňa dokumentáciu skutočného vykonania stavby, revízne správy a protokoly o vykonanom meraní siete. Cieľom merania, ktoré je vykonávané špičkovou meracou technikou, je potvrdiť kvalitu realizovaného diela a plnú funkčnosť vybudovanej siete technickej infraštruktúry.

Nad dodanými riešeniami, ktoré navrhujeme a realizujeme v súlade s požiadavkami zákazníkov, zaisťujeme servis, údržbu, prípadne outsourcing.